Результати моніторингу якості освіти

          Адміністрацією та педагогічним колективом дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу №12 м.Умані створені належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи,  розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до школи.

         Організація освітньої діяльності в закладі здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Базового компоненту дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №86), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом Міністерством освіти і науки України від 20.04.2015 № 446), Постанови головного державного санітарного лікаря України  «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (затверджено наказом Міністерства охорони здоровꞌя України від 23.04.2021 №4), Інструктивно-методичних рекомендацій  «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (Додаток до листа МОН України від 30.07.2020 №1/9-411), Листа Міністерства освіти і науки України «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» від 09.12.2019 № 1/9-750, Листа Міністерства освіти і науки України «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» від 22.07.2020 № 1/9-394, Листа  Міністерства освіти і науки України «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» від 25.06.2020 № 1/9-348, інших нормативно-правових актів.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році реалізовувалась за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина».

Велика увага приділялася:

-модернізації освітнього процесу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

-організації освітнього процесу з урахуванням провідного виду діяльності дітей, а також того, що діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку.

Протягом 2020/2021 навчального року у ДНЗ№12 виховувалося 268 дітей, з них 136 дітей дошкільного та 71 дитина раннього віку, 61 випускник  закладу підготовлено до першого класу. Більшість вихованців старших та логопедичних груп прийнято до ЗОШ №11.

            Діти всіх вікових груп протягом 2020/2021 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу,  про що свідчить аналіз даних про засвоєння програмних завдань дітьми дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти.

           За підсумками оцінювання рівня досягнень, в середньому по ДНЗ  в повній мірі сформовані компетенції у  28 % вихованців, в достатній мірі – 47%,  посередньо – 18%, мінімально – 7%. Варто відмітити динаміку результатів – порівняно з початком навчального року.

Узагальнені результати освітньої роботи / 2020-2021 н.р./

ФакторКомпетенція сформована в повній міріКомпетенція сформована в достатній міріКомпетенція сформована посередньоКомпетенція сформована мінімальноПримітки
Комунікативна, мовленнєва компетенції33 (19%)92 (53%)36 (21%)5 (3%) 
Природничо-екологічна компетенція43 (25%)79 (45%)37 (22%)14 (8%) 
Родинно-побутова, соціально-комунікативна компетенції46(27%)92 (53%)26 (15%)9 (5%) 
Сенсороно-пізнавальна, математична компетенції42 (25%)85 (48%)34 (20%)12 (7%) 
Предметно-практична, художньо-продуктивна компетенції39 (22%)79 (45%)47 (27%)10 (6%) 
Ігрова компетенція34 (34%)83 (48%)21 (12%)11 (6%) 
Здоровязбережувальна, особистісно-оцінна компетенції77(45%)67 (39%)20 (12%)7(4%) 

             Виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітніми напрямами Базового компонента, які наочно відображені в оцінних картках та узагальнені у відповідних таблицях, можна зробити такі висновки: найкращі показники рівня розвитку компетентностей дітей з освітніх напрямів  «Дитина в природному довкіллі», «Особистість дитини». Це свідчить проте те, що  педагоги використовують найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи освітнього процесу і роботу вихователів з цих напрямів можна вважати результативною.

             Подальшого вдосконалення потребує робота з дітьми старшого дошкільного віку з освітніх напрямів «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Вихователям старших груп №№5,6 (Шумко Т.П., Дударенко А.А.; Нестерук Н.В., Білоусюк А.В.), логопедичних №№8,9 (Сухецька О.І., Кравець Н.Т., Квашук Л.І.,Андрієнко І.М.) потрібно переглянути позиції щодо роботи із сенсорно-пізнавального розвитку старших дошкільників, оскільки основні труднощі, які відчувають діти – це орієнтування в часі, оперування множинами, опанування навичок розвꞌязання задач.

З огляду на це вихователям груп №№5,6,8,9 :

-заохочувати дітей до вивчення математики під час повсякденних практик;

-використовувати математичну лексику у повсякденному житті групи;

-приділяти належну увагу розвитку логічних умінь і навичок дітей, планувати запитання та завдання пошукового, дослідницького характеру.

          Результати аналізу досягнень дітей середнього дошкільного віку засвідчують, що вихователям груп №№2,4,11 (вихователі: Конашук В.Л., Руда А.М.; Іванюк Г.П., Дишлева О.М.; Черній Н.А., Шклярук О.В.) необхідно більше уваги приділяти формуванню комунікативної, мовленнєвої компетенцій дітей, розвитку пасивного та активного словника:

– у повсякденному житті регулярно використовувати уточнені назви предметів, людей, місць, речей і подій;

-вживати у своєму мовленні описові слова;

-використовувати наявний в групі матеріал, особистий досвід дітей для введення в їхній словник нових лексичних одиниць;

-пропонувати нові теми або зацікавлення, що розширюють та урізноманітнюють словниковий запас дітей.

-створювати ситуації, в яких реалізовуватимуться мовленнєві уміння й навички;

-заохочувати дітей до  розмов; ставити дітям багато запитань, які потребують повних і розширених відповідей;

-заохочувати інтерес дітей до книги; регулярно читати дітям; обговорювати прочитане.

            В результаті аналізу результатів оцінювання у дітей груп молодшого дошкільного віку №№ 10,12 (вихователі: Ткач Я.О., Ганська Л.В., Могильова Ю.Ю., Юрчишена О.О.) виявлено питання, що потребують уваги з освітнього напряму «Гра дитини» /сюжетно-рольова гра/

            З метою усунення недоліків вихователям груп №№10,12:

-збагачувати життєвий досвід дітей використовуючи наступні форми роботи: бесіди, читання художніх творів, інтерактивні ігри та вправи, моделювання ситуацій, перегляд пізнавального відео, відео-екскурсії тощо;

-забезпечувати вільний доступ дітей до матеріалів осередку  рольової гри;

-розмовляти з дітьми під час їхньої гри, долучатись до неї, але не брати на себе провідну роль;

-заохочувати дітей дотримуватись рольових способів поведінки, етикету спілкування у процесі гри.

            Отримані дані свідчать про стабільне позитивне функціонування закладу, якісну індивідуальну роботу з дітьми відповідно до їхніх природних здібностей.

            За результатами 2 оцінювання рівня розвитку вихованців дітей дошкільного віку можна зробити висновок, що в усіх вікових групах створені необхідні умови для здійснення якісного освітнього процесу, зміст педагогічної роботи відповідає віку та вимогам БКДО.          

           Протягом 2020/2021 н.р. в закладі приділялась велика увага і фізичному розвитку дітей, а саме, здоров`язберігаючому аспекту. Інструктор з фізичної культури Кумановська Л.О. спрямовувала свою діяльність на зміцнення здоров`я дітей, на підвищення рівня сформованих навичок та вмінь, на розвиток фізичних якостей.

            У 2020/2021 навчальному році відповідно до плану роботи закладу здійснювався контроль і керівництво за організацією фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, аналізувався освітній процес з питань фізичного виховання. Так, за результатами медико-педагогічного контролю встановлено, що до занять з фізичного виховання інструктор з фізичної культури  підходить з творчістю, а саме, практикує різні типи фізкультурних занять (за змістом та поставленими завданнями) такі як: навчально-тренувальні, сюжетні, тематичні, заняття з елементами ритмічної гімнастики та контрольні заняття. Така типологізація надає можливості інструктору розв’язувати завдання Базового компонента дошкільної освіти, підвищувати  ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, добирати сучасні методи і прийоми. В ході занять з фізичного виховання інструктор  реалізує  індивідуальний підхід до дітей: врахування медичних свідченнь, стану здоров`я, зменшення фізичного навантаження частохворіючим дітям. Слід відмітити вміння педагога організовувати дошкільників, заохочувати кожну дитину до занять з фізичного виховання, підбирати цікаві комплекси загально розвивальних вправ, чітко здійснити показ рухів та пояснити їх виконання.  За даними медико – педагогічного контролю та тестувань дітей якість проведення та ефективність занять з фізичної культури є стабільною. Спостерігається позитивна динаміка щодо організації та проведення занять з фізичної культури.

            Впродовж навчального року в закладі створювалось сприятливе предметно-розвивальне середовище для здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи.

            Досягнення:

-Грамота «ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛУ РЕЙТИНГУ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ» www.ukrosvita-rating.com за зайняте 4 рейтингове місце серед 100 кращих ЗДО України у загальному заліку Лайт-КОНКУРСУ «КРАЩА СПОРТИВНА КІМНАТА ЗДО»-2021

            У дошкільному навчальному закладі  продовжувалась робота щодо формування основ безпечної поведінки дітей через впровадження оздоровчих технологій. Педагогічний колектив розуміє важливість застосування різноманітних ефективних профілактичних, оздоровчих технологій та діагностичних методик у освітньому процесі, здійснення моніторингу стану здоров’я дітей, що є своєрідною запорукою створення здоров’язберігаючого середовища, тобто середовища, в якому дитині приємно і безпечно знаходитися, що стимулює її розвиток, забезпечує комфортні умови для формування здоров’я і є оптимальним для її зростання. Виявлено, що серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку в закладі найчастіше  педагогами використовуються фітболгімнастика,  пальчикова (вправи, ігри), дихальна та звукова гімнастика, імунна гімнастика, психогімнастика (вправи, ігри, етюди, пантоміми) тощо. Як показала практика, досить ефективним є впровадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій терапевтичного спрямування, до яких відносяться: арттерапія, піскова терапія, казкотерапія, ігрова терапія, сміхотерапія; музична терапія;  кольоротерапія,  тощо.

Протягом навчального року в ДНЗ систематично проводилася робота  з дітьми, спрямована на формування навичок   здорового способу життя, залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом.

Зверталась  увага на попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності.

На виконання наказу відділу освіти від 31.08.2020 року № 92/01-16 «Про проведення у навчальних закладах профілактичних заходів «Увага! Діти  – на дорозі!» у дошкільному закладі був складений та затверджений план заходів, проведення яких сприяло активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму серед учасників освітнього процесу. Результат – відсутність випадків  ДТП за участю дітей, працівників, батьків та  через порушення правил дорожнього руху дітьми у 2020/2021 навчальному році.

У квітні 2021 року в ДНЗ було  проведено Тиждень безпеки дитини з метою закріплення та поглиблення знань дітей про безпеку життєдіяльності, поведінку в надзвичайних ситуаціях, попередження дитячого травматизму, пропагування знання з основ безпеки серед дітей та  батьків. В результаті проведених заходів діти узагальнили та закріпили знання, уміння і навички  по реагуванню на різні життєві ситуації з метою збереження власного здоров’я. Проводилось консультування вихователів, батьків.

          Протягом 2020/2021 навчального року вихователями старших, логопедичних груп належна увага приділялася підготовці дітей до навчання в школі. Така  підготовка передбачала фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра.

          За допомогою тестування психологічної готовності було проведено комплексне обстеження 61 дитини (100%) старшого дошкільного віку, в результаті якого виявено – 40 дітей (65.5%) мають високий рівень, 21 дитина (34.5%) – середній рівень психологічної готовності; дітей з низьким рівнем психологічної готовності немає.

         Впродовж 2020/2021 навчального року в закладі створювались умови для активізації дитячої творчості, виявлення обдарованості,  природних задатків вихованців.

Свої успіхи і досягнення діти демонстрували  у межах ДНЗ, на рівні міста, країни:

• у конкурсі малюнків «Нова обкладинка для улюбленої книжки» організованого журналом «Джміль» видавництва «Світич», вихованці старшої групи «Світлячок» Андрій Черненко, Соломія Бурська, Злата Гуня стали одними з переможців квітневого випуску журналу. Їх фото опубліковане на обкладинці журналу «Джміль» №4/2021.

• у конкурсі декламування віршів до Дня матері під назвою «Рідна мати моя» (ініційованого спілкою «Бойове Братерство України»), вихованка середньої групи «Ромашка» Пукас Антоніна була відзначена конкурсною комісією за найкраще виконання вірша.

• у міському музичному огляді «Уманські дзвіночки – 2021»,  хореографічна композиція дитячого колективу «Вальс» (музичні керівники: Бовкун С.М., Подлесна Т.В.)  нагороджена дипломом лауреата музичного огляду «Уманські дзвіночки – 2021».

• у виставці-конкурсі дитячих робіт «Чарівні фарби, талановиті пальчики» вихованці старших груп нагороджені дипломами учасника міської виставки-конкурсу дитячих робіт «Чарівні фарби, талановиті пальчики»

            Проаналізувавши результативність індивідуально – корекційної роботи з дітьми-логопатами логопедичних груп №№8,9  за 2020/2021 навчальний рік, зроблено висновок:

  • Група №8 (учитель-логопед Мазур Л.І.) – мова виправлена повністю 6 (38%), частково –  10 (62%). (9 дітей залишилось на наступний навчальний рік у зв’язку з частими хворобами, двомовністю в сім’ї та складними  мовними діагнозами. А  7 дітей пішли до школи з повністю виправленим мовленням, 1 дитина потребує шкільного логопункту ). Це підтверджує, що робота в логопедичній групі №8 ведеться на належному рівні.
  • Група №9 (учитель-логопед: Хамелюк Л.В.) – виправлення мовленнєвих порушень у дітей – логопатів складає 5 (31%) (10 дітей залишилось на наступний навчальний рік в зв’язку з частими хворобами, двомовністю в сім’ї та складними  мовними діагнозами. А 6 дітей пішли до школи з них 5 з повністю виправленням мови, 1 дитина потребує шкільного логопункту ).

           Отримані дані свідчать про стабільне позитивне функціонування закладу, якісну індивідуальну роботу з дітьми відповідно до їхніх природних здібностей, створення сприятливих умов для перебування дітей з ООП в закладі освіти.